Release details

2019-04-12 12:00 CEST
 • Print
 • Share Share
se fi

Oyj Ahola Transport Abp:s ordinarie bolagsstämma 12.4.2019

Oyj Ahola Transport Abp:s ordinarie bolagsstämma 12.4.2019

Oyj Ahola Transport Abp:s ordinarie bolagsstämma 12.4.2019:

 • Fastställde bokslutet och koncernbokslutet för perioden 1.1.-31.12.2018. 
 • Beslöt att utdelningen uppgår till 0,022 euro per A-aktie och 0,10 euro per B-aktierna. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning 16.4.2019 är antecknad i bolagets aktieförteckning. Dividenden utbetalas 26.4.2019.
 • Beslöt bevilja ansvarsfrihet till styrelseledamöter och verkställande direktören för perioden 1.1.-31.12.2019. 
 • Beslöts om arvoden till styrelsen.
 • Beslöt att styrelseledamöternas antal är fyra.
 • Till styrelseledamöter valdes Martti Vähäkangas, Nils Ahola, Ida Saavalainen och Jukka Karhula.
 • Beslöt välja revisionssamfundet Ernst & Young Ab med huvudansvarig revisor Kjell Berts till bolagets revisor.
 • Beslöts om ersättning till revisorerna.
 • Beslöts att nomineringskommittén består av Hans Ahola, Lars Ahola, Tommi Hollström och Benny Haga.

På den ordinarie bolagsstämman behandlades förljande ärenden:

Fastställande av bokslutet för perioden 1.1.-31.12.2018
Bolagsstämman fastställde bokslutet och koncernbokslutet för perioden 1.1.-31.12.2018. 

Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning
Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att utdelningen uppgår till 0,022 euro per A-aktie och 0,10 euro per B-aktierna. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning 16.4.2019 är antecknad i bolagets aktieförteckning. Dividenden utbetalas 26.4.2019.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
Bolagsstämman beslöt bevlija ansvarsfrihet till styrelseledamöterna och verkställande direktören för perioden 1.1.-31.12.2018. 

Beslut om arvoden till styrelsen
Bolagsstämman beslöt betala 30 000 euro per år i styrelsearvode åt styrelsens ordförande, 15 000 euro per år åt utomstående styrelsemedlemmar. Arvodet för koncernanställda styrelsemedlemmar fastställdes till 7 500 euro per år.

Styrelsens sammansättning avseende antal
Bolagsstämman beslöt att styrelseledamöternas antal är fyra.

Styrelseledamöter
Till styrelseledamöter valdes Martti Vähäkangas, Nils Ahola, Ida Saavalainen och Jukka Karhula.

Val av revisorer
Bolagsstämman beslöt välja revisionssamfundet Ernst & Young Ab med huvudansvarig revisor Kjell Berts till bolagets revisor.

Revisorns arvode     
Bolagsstämman beslöt att revisorns arvode ersätts enligt godkänd faktura.

Val av nomineringskommittè
Bolagsstämman valde Hans Ahola, Lars Ahola, Tommi Hollström och Benny Haga till medlemmar i nomineringskommittèn.

Protokollet med bolagsstämmans beslut kommer att finnas till påseende på bolagets hemsida senast från och med 26.4.2019.

Mera information:
Hans Ahola, verkställande direktör                         Stefan Kaptens, ekonomidirektör
Tel. +358 44 4494 000                                               Tel. + 358 44 4494 024

Certified Adviser:
Privanet Securities Oy 

Karri Salmi                                                                   Kimmo Lönnmark 
Tel. +358 50 67 540                                                    Tel. +358 50 67 541

HUG#2241425